ارزیابی مراقبتی

تعداد بازدید: 6985

ارزیابی مراقبتی

مطابق الزامات ISO/IEC 17021 (الزامات مربوط به شرکت های صدور گواهینامه سیستم های مدیریت)، ارزیابی مراقبتی شرکت مرزبان کیفیت توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) در تاریخ 2 و 3 آبان ماه با حضور ارزیابان مجرب مرکز، سرکار خانم زرین چنگ و سرکار خانم شاهوردی انجام شد.

درخواست برای این ارزیابی جهت تمدید اعتبار گواهی نامه های صادره توسط NACI در حوزه استاندارد ISO 9001 و همچنین افزایش دامنه کاری شرکت مرزبان کیفیت در حوزه استانداردهای ISO 14001، ISO 22000 و ISO 50001 بوده است. صدور گواهینامه جهت استانداردهای مذکور بعد از اتمام ارزیابی های شهودی برای پوشش IAF کدهای وسیع تر در حوزه صنایع و سازمان های مختلف انجام خواهد شد.


دسته بندی ها : اخبار و مقالات