ممیزی پلی کلینیک ابن سینا، درمانگاه قدس، درمانگاه شماره 3، درمانگاه خمین، درمانگاه ساوه، درمانگاه محلات

ممیزی پلی کلینیک ابن سینا، درمانگاه قدس، درمانگاه شماره 3، درمانگاه خمین، درمانگاه ساوه، درمانگاه محلات

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد    ISO 9001:2015 تحت اعتبار مرکزی تایید صلاحیت ایران (NACI) در پلی کلینیک ابن سینا، درمانگاه قدس، درمانگاه شماره 3، درمانگاه خمین، درمانگاه ساوه، درمانگاه محلات با ممیزی خانم شکرانه و آقای تخوت خو در مورخ 23 الی 25 آذر ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه انجام رسید.