18 آبان روز ملی کیفیت

18 آبان روز ملی کیفیت

رمز موفقیت سازمان ها آینده نگری، خلاقیت و کیفیت است.

18 آبان روز ملی کیفیت گرامی باد