بیانه بی طرفی

مرزبان کیفیت بیشترین اهمیت را در صداقت، بی طرفی و رعایت تعارضات منافع احتمالی در انجام صدور گواهینامه سیستم‌های مدیریت خود دارد.

استراتژی مرزبان کیفیت بی طرفی گرایی است و همه کارکنان کاملا متعهد به تحقق بی طرفی در تمامی امور کاری روزمره خود هستند.

نظارت از نزدیک و سختگیرانه ای بر رعایت بی طرفی افرادی که در فرآیند صدور گواهینامه دخیل هستند برای حصول اطمینان از اینکه مفهوم درک شده و انحرافی رخ نداده است وجود دارد.

مرزبان کیفیت روحیه اعتماد را از اصول کار خود می داند و در مرکزیت ارائه خدمات صدور گواهینامه به تمام مشتریان و عموم مردم توسط موارد زیر قرار داده است:

  • بی طرف بودن،
  • استخدام پرسنل با صلاحیت،
  • پاسخ گو بودن به شکایات،
  • در نظرگرفتن نظرات یا دیدگاه های متفاوت،
  • فراهم آوردن امکان دسترسی به اطلاعات مرتبط جمع آوری شده،
  • عدالت،
  • شفافیت فرآیندها، و
  • حفظ محرمانه گی

در کمیته حفاظت از بی طرفی، ما تجزیه و تحلیل ریسک را در مورد تمامی فعالیت های مرزبان کیفیت  انجام می دهیم. این تحلیل ها توسط کمیته حفاظت از بی طرفی مرزبان کیفیت که یک کمیته مستقل، متشکل از نمایندگاننی از صنایع کلیدی هستند بررسی می شوند.

رعایت تضاد منافع و عینیت در قرارداد الزام آور مورد توافق با مشتریان آورده شده است، به طوری که تمام فعالیت های صدور گواهینامه سیستم مدیریت در شیوه ای مستقل و بی طرف انجام می شود.

آلفرد کارابدیان

مدیر عامل