مراحل ممیزی

(*) ممیزی مرحله اول: (Stage 1)

مشتمل بر بررسی مدارک ممیزی شونده و ارزيابي اوليه سيستم است که بيانگر ميزان آمادگي آن مجموعه جهت انجام مميزي مرحله دوم (ممیزی نهایی صدور گواهينامه) مي‌باشد. انجام ممیزی مرحله اول جزء مراحل الزامي برای صدور گواهینامه است. در این مرحله، دامنه کاری مورد ممیزی نیز مورد تصدیق قرار می گیرد.

(**) ممیزی مرحله دوم: (Stage 2)

این مرحله از ممیزی که پیش تر با عنوان ممیزی نهایی و یا ممیزی ثبت و صدور گواهینامه از آن یاد می شد، شامل برنامه ریزی ممیزی، اجرای ممیزی در محل ممیزی شونده در دامنه کاری مورد نظر ، ارزیابی انطباق سیستم موجود با مدارک ارائه شده و استاندارد مورد ممیزی، تهیه و ارائه گزارش ممیزی حاوی نقاط قوت، پتانسیل های بهبود و عدم انطباق های احتمالی می باشد. در صورت موفقیت در این مرحله از ممیزی، اقدامات لازم جهت ثبت و صدور گواهینامه صورت می پذیرد.

 

(***) ممیزی مراقبتی : (Surveillance)

از آنجا که مدت زمان اعتبار گواهينامه‌هاي صادره IMQ سه ساله مي‌باشد، در طول اين مدت، تيم مميزي از طريق انجام مميزي‌هاي مراقبتي در سال های دوم وسوم، از اجراي مؤثر سيستم مديريت و بهبود شاخص‌هاي اثر بخشي مربوطه اطمينان حاصل مي‌نمايد و با تاييد تيم مميزي، گواهينامه صادره تمديد خواهد شد.

تعداد انجام مميزي‌هاي مراقبتي، بسته به نياز و حساسيت سازمان‌ها، مي‌تواند افزايش يابد (بطور مثال هر 6 ماه يکبار انجام پذيرد).